ว่าที่ร.ต.หญิงกรศิริ พิกุลทอง

นักสังคมสงเคราะห์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย