About Us

หลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม (D – CARE)

ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม (Dementia) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีความต้องการการดูแลที่มีความเฉพาะในการจัดการปัญหาด้านการคิดรู้ พฤติกรรมและอาการทางจิตที่ไม่พึงประสงค์ ทำให้ญาติหรือผู้ดูแลไม่เข้าใจ เกิดความเครียดและรู้สึกเป็นภาระในการดูแล อีกทั้งปัจจุบันพบปัญหาขาดแคลนแรงงานที่เป็นอาชีพผู้ดูแลในการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม ด้วยเหตุนี้ทางศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยจึงได้ริเริ่มจัดหลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม หรือมีชื่อที่รู้จักกันว่า “D-Care” นี้ขึ้นตั้งแต่ปี 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมแก่ผู้ที่สนใจ เพิ่มศักยภาพการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เพื่อผลิตผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมสำหรับสถานพยาบาล และเพื่อดูแลตามที่พักอาศัย และเพื่อสร้างหลักสูตรการอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบอาชีพผู้ดูแลในปัจจุบัน