คุณวีรมลล์ จันทรดี

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย