คุณประภัสสร มีวาสนา

ฝ่ายโภชนาการและโภชนบำบัด

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย