คุณอลิสรา ต่ายทอง

นักจิตวิทยา ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย