กภ.ชนิษฐา ตียะพาณิชย์

นักกายภาพบำบัด ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย