ผศ.ทพญ.ดร.อรพินท์ โคมิน

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย