อ.นพ.ภรเอก มนัสวานิช

หัวหน้าศูนย์ชีวาภิบาล

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย