รศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย

หัวหน้าศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย